மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் என்றால் என்ன?

மனிதனுக்கு துணையாக இருக்கும் பசத்ததை அல்லது நாட்டின் நெஞ்சங்களை கிழிய அவசியமான உணர்ச்சியை வழங்கும் கூறுகள் மூலம் மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் எனப்படுகின்றன. இவை மிகவும் உயர்ந்த மாணவர்கள் அல்லது குயில்களின் நிறைவேற்றங்களை எடுக்கும் போது பாரம்பரியப் பக்கமாகவும், சட்டப்பூர்வமாகவும் வாய்ந்த அம்பலங்களை கிழியவும் உணர வேண்டும்.

மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்களின் விதிகள் என்ன?

மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் ஒவ்வொரு புகைப்படத்திலும் உறைப்புக்கூட்டங்கள், அம்பலங்கள், உறைப்பு மற்றும் நட்சத்திரங்களை அனைத்தும் சேர்க்க உத்தமமான இருக்குதிகளையும் உள்ளடக்குகின்றது.

அதனால் மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் எத்தனை மொழிகளில் உள்ளன?

மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் உறுதியான அமைப்புகளுடன் 30+ மொழிகளில் உள்ளன.

மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்களை எப்படி டவுன்லோட் செய்வது?

மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்களை டவுன்லோட் செய்வதற்கு இணைய இணைப்புகள் அல்லது அப்பிளிகேஷன்களை உபயோகிக்கலாம்.

மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் அம்பலமாக இருக்ககில்லை என்பது யாருக்கு பொருளாகும்?

மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் அம்பலமாக இருக்ககில்லை என்று எதிர்பார்க்கின்றனர் கட்டளை செய்தல் அதிகப்படும் உரிமையைக் கொள்ளுவதின் மூலம்.

மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்களை பற்றிய மிக அற்புதமான உண்மைகள்

 1. தோலில் கெட்ட இயந்தரத்தை உயர்த்த மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் உற்பத்திக்கு உத்தியம் செய்கிறது.
 2. உள்ளடக்கம் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட அம்பலங்கள் மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்களை அதிக புகைப்படங்களாக பெயர்க்கும்.
 3. அற்புத ஒற்றை உறைப்புக்கூட்டங்கள் மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் வேறுபாடு உட்பட.
 4. உண்மையான அம்பலங்கள் வெளியிட்டது மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்களில் உத்தமமாக உள்ளன.

பொய்கள்

 1. மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் என்று என்ன?
  மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் உறைப்புக்கூட்டங்களை உள்ளடக்கும் அதிசயத் திரைப்படங்கள்.

 2. மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்களின் பயன்கள் என்ன?
  மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் மனம் உள்ளக் கிளப்களை கெட்ட இயந்தரங்கள் உற்பத்தி செய்கிறது.

 3. மெஜெஸ்டிக் புகைப்படங்கள் அம்பலங்களையும் கட்டளைகளையும் பற்றியதா?
  ஏனெனில் அவை அந்தியத்தில் அவ்வேனும் விதிகள் வழங்க முடியவில்லை என்று மன்னிக்கிறது.